Projecte educatiu de centre (PEC)

És el document on s’expliquen la identitat de l’escola i els seus objectius. Serveix per orientar l’activitat educativa cap a un servei públic de qualitat i defineix la col·laboració dels diferents membres de la comunitat escolar i la relació amb l’entorn.

Entre altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i com s’aprèn i s’avalua el progrés de l’alumnat. Els objectius de centre, el projecte lingüístic, i el sistema d’indicadors per avaluar el propi centre també són elements importants de projecte educatiu.

És un document obert que anem enriquint, modificant i redefinint per adaptar-nos als canvis de la societat.