Carta de compromís educatiu

L’educació dels nens i nenes implica l’acció conjunta de família i escola. Al projecte educatiu del centre és recull un principi  en el que l’escola manifesta la importància d’aquesta col·laboració tan necessària per obtenir l’èxit escolar. El Departament d’Ensenyament ha formalitzat aquesta idea en un document normatiu que ha de recollir els compromisos mutus entre família i escola

Aquest són els compromisos recollits al document:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE
 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna, que estimuli les capacitats i en fomenti l’esforç i el rendiment.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 • Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, en el marc de les lleis i dels principis i valors educatius del centre.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi¬ment acadèmic i procés maduratiu global, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients, dins de les possibilitats i recursos del centre, per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 • Mantenir comunicació regular amb la família. Cada curs escolar es farà una reunió general per nivell i una entrevista personal amb cada família.
 • Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 • Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, procurant, en la mesura possible, la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.
 • Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el seu contingut. Es poden revisar en el marc de les reunions generals i en les possibles entrevistes entre la família i el centre.
 • Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals poden comportar, o no, nous compromisos per a la família.
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
 • Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de tots els  professors/es i professionals que treballin al centre; i, més específicament, la de l’equip directiu.
 • Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 • Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. Respectar i mantenir el material i les instal·lacions del centre.
 • Garantir els hàbits d’higiene i ordre personals, dels fills/es. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
 • Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 • Adreçar-se directament al centre, primer al tutor i en segon lloc a la direcció del centre, per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • Atendre en un termini raonable, d’acord amb les seves possibilitats, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 • Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 • Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 • Revisar conjuntament amb l’escola el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el seu contingut. Es poden revisar en el marc de les reunions generals i en les possibles entrevistes entre la família i el centre.
 • Altres compromisos que el centre proposi, i que la família  accepti afegir, els quals poden comportar, o no, nous compromisos per part de centre.

cubos copia