Normes de convivència (NOFC)

 • NOFC_ESC_RyCajal (Document en revisió)
 • Les entrades i sortides dels alumnes hauran de ser puntuals, les famílies vigilaran de complir aquesta norma amb serietat i compromís.
 • Als alumnes d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària han de venir les famílies a recollir-los a la sortida; en cap cas podran marxar sols. Cal avisar prèviament la professora, si la persona que els recollirà no és l’habitual.
 • En cas de que un alumne tingui més de 37,5º de temperatura s’avisarà a la família perquè el vingui a recollir.
 • Si algun alumne pren mal durant l’horari escolar avisem la família, i el porten a rebre assistència sanitària, si es necessari.
 • Si el nen pateix una malaltia contagiosa haurà de romandre a casa fins que el metge doni l’alta, i haurà de portar un informe del metge conforme pot incorporar-se a la classe sense cap problema.
 • Cal extremar la vigilància sobre la higiene personal dels alumnes, especialment en allò que fa referència a paràsits com polls etc.
 • No és permès entrar al recinte de l’escola amb animals de companyia com ara gossos, gats etc.
 • Quan un alumne hagi de sortir del Centre durant les hores lectives, els seus pares o tutors hauran de signar l’autorització de sortida a la Secretaria del Centre i venir personalment a recollir l’alumne.
 • Hem d’evitar que els alumnes hagin de prendre cap medicament durant l’horari escolar; però si això no fos possible, per què des de l’escola es pugui donar un medicament el Departament d’Educació requereix dues coses:
 • Recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració.
 • La família haurà d’omplir i signar una petició – autorització que li facilitaran a direcció.
 • La comunicació escola – família és molt important. Es per això que llegiu i presteu atenció als comunicats que us fem arribar i als taulons d’anuncis del centre. També són molt importants les entrevistes amb les professores tutores.
 • La col·laboració i la unitat de criteri entre l’escola i la família són necessàries per garantir l’èxit escolar.