Biblioteca-Lectura

Un llibre ha de ser la destral que trenqui el mar gelat que hi ha dins de nosaltres.”

Franz Kafka, escriptor.

PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA BIBLIOTECA

La nostra biblioteca és un espai educatiu, dinàmic i acollidor.  Conté recursos  i documents en tot tipus de suports, per a l’aprenentatge i per a la recerca, dirigits als alumnes i als mestres de l’escola.

És un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. A més a més, és una peça clau, dins del nostre projecte educatiu,  per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca de la nostra escola forma part del Projecte d’Innovació Pedagògica “Puntedu” des del curs 2006-2007. Aquest projecte és una iniciativa educativa que pretén estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes i el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

La comissió de la nostra biblioteca, formada per mestres d’Educació Infantil i Primària, planifica, organitza i prepara totes les activitats  que es duen a terme des d’aquest espai, durant el curs escolar.

Aquestes activitats són de caire dinàmic amb l’objectiu de fomentar el gust per llegir: contes animats amb titelles, jocs, visites d’autor a l’escola, visites trimestrals a la biblioteca del nostre barri, participació en concursos i tallers promoguts i organitzats pel centre de Recursos de Sant Andreu.

Des de  la biblioteca també s’impulsa el Pla de Lectura del Centre a través d’activitats de comprensió lectora, cerca d’informació, etc.

La nostra biblioteca ha anat creixent i prenent forma en aquests darrers anys.  Treballem pel manteniment de l’espai tot realitzant comandes a diferents editorials per mantenir viu el fons de la biblioteca. Preparem les maletes viatgeres que utilitzen P3, P4 i P5, i organitzem els lots de llibres en préstec a tots els grups de Primària.

La Diada de Sant Jordi és molt especial a l’escola. Organitzem una fira on pares i alumnes poden portar llibres de casa que ja han llegit per a intercanviar-los.

La biblioteca de l’escola és un espai molt estimat pels nostres alumnes, el seu paper en l’aprenentatge de la lectura és clau, però el gust per llegir va més enllà del projecte educatiu de l’escola i necessita de la col·laboració de les famílies.

“Llegir és una aventura que dura tota la vida”