Les TIC al centre


En construcció…

“El professorat necessita integrar a la perfecció la tecnologia en el currículum en comptes de veure-la com un complement, un recurs d’últim moment o un esdeveniment.”

Heidi-Hayes Jacobs

L’Escola Ramón y Cajal afronta el repte d’utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com una eina habitual en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, en l’organització del centre i en la gestió acadèmica. Es tracta de materialitzar l’apropament entre les tecnologies de la informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar l’aprenentatge en l’era digital, adaptant els continguts i aplicacions per transformar un model educatiu, basat en metodologies tradicionals, en un educació fomentada en la Societat del Coneixement.

Apostem per un desenvolupament integral de la Competència Digital de tot l’alumnat. Aquesta aposta es duu a terme aplicant noves metodologies i eines digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge perquè els infants assoleixin una competència digital que els permeti ser autònoms i crític en l’ús de les TIC. L’escola, com a agent democratizador, ha de ser garant d’aquest assoliment i afavorir la reducció de la fractura digital que encara es vigent en la nostra societat.

Actualment desenvolupem diverses actuacions utilitzant les eines TIC documentades en el nostre Pla TAC de centre. Actualment el nostre centre també ha estat seleccionat per dur a terme un procés de Transformació digital iniciat al setembre del 2018.

Google Apps per Educació

Permet organitzar les comunicacions del centre docent de forma online i treballar de forma col·laborativa amb les eines i recursos que ofereix Google. A més disposa d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) propi, Google Classroom, que permet a professorat i alumnes disposar d’un espai d’aprenentatge per a cada matèria.

Tot l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior disposa del seu compte propi amb el qual pot accedir al correu electrònic de l’escola i a les eines Google. A l’aula s’utilitzen per treballar alguns dels continguts de les matèries amb l’ajuda d’aquestes eines.

Portàtils a les aules (1:1)

L’escola disposa d’un carretó portàtil amb 30 portàtils que s’utilitzen en els nivells de Cicle Mitjà i Cicle Superior. En les franges TIC de Llengua, Matemàtiques i Medi s’utilitzen perquè cada alumne treballi el contingut de la matèria amb un ordinador (model 1:1).

En algunes activitats s’incorpora la metodologia de treball cooperatiu amb l’ajuda de les Google Apps per desenvolupar una competència digital integral.

Tauletes digitals

Des del curs 2016-2017 l’escola disposa de 15 tauletes digitals (iPads) que s’utilitzen principalment en els nivells d’Infantil i Cicle Inicial (Primària). Permeten treballar alguns continguts de les matèries (Castellà, Medi o Anglès) mitjançant les TIC i incorporar-ne de nous com la programació de videojocs (ScratchJR).

S’utilitzen amb diferents agrupacions depenent de l’activitat: individual (1:1), parelles (1:2) i petits grups (1:4).

 

Comunicació en xarxa Escola-Família

bynapp logo

Bynapp és l’aplicació per a mòbils que connecta escola i família de manera instantània. Des del 2015 les tutores i especialistes utilitzen aquest servei per informar amb missatges i fotografies de manera àgil e immediata el dia a dia dels infants a l’aula.

Robòtica i programació

robotica i programacio escola ramon y cajal

En construcció…

Ninus: Continguts digitals i psicomotricitat

En construcció…

Procés de transformació digital de l’Escola Ramón y Cajal

Edició i publicació octubre 2018