Projecte d’innovació educativa de llengües estrangeres

It’s time to speak!

A l’Escola Ramón y Cajal des de l’any 2006  hem desenvolupat, i tenim consolidats, dos projectes experimentals de llengua anglesa. L’objectiu comú és millorar i potenciar la competència lingüística dels alumnes en llengua anglesa.

El projecte a Educació Infantil

Actualment, hem avançat l’aprenentatge de l’anglès al parvulari (P-4 i P-5). Les classes d’infantil es divideixen en dos agrupaments, quedant així els grups reduïts a un màxim de 12-13 alumnes. Sempre que es treballa amb mig grup l’espai que utilitzem és la LUDOTECA perquè ofereix la possibilitat de poder treballar de múltiples maneres com ara activitats plàstiques a la taula, tenir espai suficient per ballar i representar històries, tenir un racó del conte amb una catifa, emprar les parets per col·locar el suport visual…Dins l’aula tenim marcats clarament l’espai del conte, l’espai del ball i joc de rol i l’espai del treball sobre la taula. A més a més, tot el material necessari es troba ubicat dins del mateix espai.

Les classes d’anglès segueixen una estructura repetitiva. Aquestes repeticions periòdiques facilitaran l’element de rutina que permetrà als alumnes conèixer les activitats, anticipar-se a les pretensions del professor/a i participar activament en el desenvolupament de la sessió.

Cada sessió comença amb una cançó per saludar al personatge principal del material que utilitzem que és la titella-mascota de la classe. Aquesta cançó ens serveix per treballar, revisar i repetir la salutació d’arribada en anglès i a més a més ajuda als alumnes a prendre consciència que la classe comença pròpiament en aquell precís moment.

Els grups temàtics que es treballen amb els alumnes del parvulari són de durada variable i significatius pels alumnes, és a dir, que estan estretament relacionats amb el seu entorn immediat com ara: joguines, família, hivern, Nadal, els amics, l’escola, aniversari, granja… Aquests blocs temàtics es distribueixen tot establint una sèrie de sessions de les quals les dues primeres van adreçades a la: presentació del tema, introducció del vocabulari escaient i explicació de la consistència de tot el bloc temàtic; i les sessions restants van adreçades a la consolidació dels aprenentatges adquirits arran de les dues primeres sessions.

Dins l’aula, els nens s’asseuen a una catifa ubicada davant del pòster del conte de la unitat. Durant uns 10 minuts es fan diverses activitats orals com ara: introduir la història (personatges, vocabulari nou…), escoltar la història del CD, explicar la història per part de la mestra i els alumnes repeteixen, fer preguntes sobre la història i/o vocabulari, jocs orals amb el vocabulari per introduir-lo, repassar-lo o consolidar-lo… Normalment desprès hi ha una activitat més dinàmica que implica consignes de moviment o representacions. Per exemple: jocs de rol amb els personatges, cançons amb gestos, mímica… Per acabar la sessió usem una cançó per acomiadar-nos de la titella. Els alumnes practiquen el comiat en L2 i a més entenen que és el moment de posar-se a la fila.

Ara bé, una vegada a la setmana els alumnes de P-5 i els alumnes de P-4 fan anglès tots junts, llavors es quedem a les seves respectives aules i cal que el/la mestre/a porta el material necessari. A més a més, l’estructura de les classes canvia una mica perquè és difícil que tot el gran grup pugui participar en activitats orals de petit grup o individuals. Per tant, és llavors quan els alumnes fan alguna activitat sobre paper estretament relacionada amb el vocabulari a aprendre. També tenim una rutina oral per anunciar l’activitat en format paper. Les històries en format DVD les reservem per alguna d’aquestes sessions de la tarda.

The Arts&Craft class (AICLE/CLIL)

A partir de l’any 2010 el centre pren la decisió d’impartir les classes d’educació visual i plàstica en anglès. Volíem augmentar les hores del contacte dels nostres alumnes amb la llengua anglesa. Per tant, millorar el seu nivell competencial, especialment l’expressió oral. Així va néixer aquest projecte que, en aquests moments, tenint consolidat al centre.

Les classes de plàstica tenen els continguts propis de l’àrea amb la diferencia que tots els conceptes introduïts i l’explicació dels diferents procediments a treballar són explicats en anglès.
Els alumnes treballen unitats didàctiques dissenyades exclusivament per a cada curs i també tasques relacionades amb el canvi d’estació, o festivitats.

Els alumnes dediquen el temps curricular de l’àrea per realitzar activitats on la llengua vehicular de la classe és l’ anglès. Cada classe té destinat un espai a l’aula per poder penjar els conceptes i el vocabulari en L2 relacionat amb la unitat a treballar.

Es busca que els nens i nenes manipulin tot tipus de materials (roba, pintures, botons, plàstics, cartrons, colors de fusta, plastidecors, retoladors, cotons de les orelles, escuradents…) i tècniques (retallar, punxar, pintar, enganxar, resseguir, colorejar…).

Algunes sessions són per introduir conceptes nous i en d’altres abans de començar amb les activitats noves o els conceptes d’ampliació, es repassen els anteriors fent una posta en comú a classe amb l’ajuda de tots els alumnes. Normalment l’última sessió de cada unitat serveix per fer una fitxa anomenada PICTURE-DICTIONARY on s’escriu un resum de tots els conceptes, materials i vocabulari que hem aprés durant la lliçó.