Projecte educatiu de centre (PEC)

És el document on s’expliquen la identitat de l’escola i els seus objectius. Serveix per orientar l’activitat educativa cap a un servei públic de qualitat i defineix la col·laboració dels diferents membres de la comunitat escolar i la relació amb l’entorn.

Entre altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i com s’aprèn i s’avalua el progrés de l’alumnat. Els objectius de centre, el projecte lingüístic, i el sistema d’indicadors per avaluar el propi centre també són elements importants de projecte educatiu.

És un document obert que anem enriquint, modificant i redefinint per adaptar-nos als canvis de la societat.

PUNTS CLAU DEL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA
 • Definim l’escola Ramon y Cajal com a escola democràtica, laica, inclusiva, compensadora de desigualtats i que promou la participació i la cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • L’educació és un procés integral formatiu instructiu, que ha d’incloure totes les dimensions de l’alumne: intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, estètiques, d’equilibri i autonomia personal.
 • L’escola manifesta el respecte al pluralisme ideològic i religiós, i el compromís amb el conjunt dels valors democràtics.
 • Volem fomentar totes les actituds que afavoreixin en els nostres alumnes l’autoestima, la llibertat, el respecte als drets dels altres, la tolerància i el sentit crític.
 • L’escola considera fonamental la col·laboració de les famílies en l’educació dels nostres alumnes.
 • Establim un clima favorable a l’aprenentatge que estimuli les ganes d’aprendre i el desig de saber.
 • Volem que l’escola sigui un espai de benestar, on tothom se senti reconegut.
 • Apliquem metodologies, grups cooperatius que permetin la interacció dels sabers , l’atenció a la diversitat, i l’equilibri entre pedagogia, emocions i aprenentatges.
 • Desenvolupem hàbits d’autonomia i responsabilitat tant pel que fa a l’organització i creixements personals com a l’aprenentatge.
 • L’escola assumeix com a valors fonamentals: la pau, la solidaritat i el medi ambient, la coeducació i l’educació per a la salut.
 • Organitzem activitats, i sortides que potenciïn l’educació i el respecte al medi, que reforcin els aprenentatges i que possibilitin aspectes lúdics, socials i culturals en benefici de la convivència.
 • Des de la innovació i els paràmetres de l’escola del S. XXI impulsem les noves tecnologies digitals per afavorir els aprenentatges dels nostres alumnes.
 • PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (Document en revisió)